„Margas gyvūnijos pasaulis arba kelionė per sistematiką“

Edukacinė PROGRAMA 

 „Margas gyvūnijos pasaulis arba kelionė per sistematiką“

1. Programos rengėjas (-ai)

Sondra Jonceva, neformalaus švietimo mokytoja

 

2. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Programa skiriama I–IX klasių mokiniams. Programos turinys pritaikomas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių. Joje ugdomi prigimtiniai vaiko  gamtos pažinimo ir tyrinėjimo gebėjimai,  jausminė patirtis,  gyvūnų pasaulio sistematikos suvokimas ir klasifikacijos pagrindų įgijimas.

Programos metu mokiniai supažindinami su gyvūnų karalystės tipais ir jų atstovais.

 

3. Programos tikslas

Skatinti vaikų domėjimasi gamtos mokslų šaka – biologiją.

 

4. Programos uždaviniai

1.  Supažindinti su sistematikos pagrindais.

2. Skatinti tolesnį, detalesnį domėjimasi gyvūnijos pasauliu.

3. Padėti suvokti žmogaus vaidmenį gamtoje ir visuomenėje.

5. Programos turinys

ORIENTACINIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Tema

Valandų skaičius (užsiėmimai)

teorijai

praktikai

iš viso

1.

Kas yra gyvūnų sistematika, klasifikacija, karalystės, tipai ir .t.t?

20 min.

 

20 min.

2.

Gyvūnų paroda- praktikumas.

 

60 min.

60 min.

3.

Protmūšis arba viktorina

30 min.

 

30 min.

4.

Refleksija, fotosesija

10 min.

 

10 min.

 

Iš viso

60 min.

60 min.

2 valandos

 

 

                                                                                             Iš viso:           2 valandos

 

 

 

Parengė Sondra Jonceva